O upisu i o studiju medicine

Akademska godina 2021./2022

Zvanje
Na Medicinskom fakultetu studenti se obrazuju iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih znanosti. Obranom diplomskog rada student stječe zvanje doktora medicine. Doktor medicine je osposobljen djelovati u sustavu zdravstvene zaštite u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, baviti se znanstvenim radom te obavljati poslove za koje se traži visoka stručna sprema.

Trajanje studija
Studij medicine u Republici Hrvatskoj traje šest godina jednako kao u zemljama Europske unije i u gotovo svim drugim europskim zemljama.

Ustrojstvo studija i nastava
Obrazovanje za stručno zvanje doktor medicine obuhvaća gradivo iz različitih znanstvenih disciplina. Predmeti su grupirani u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javnozdravstveni. Raspored predmeta po semestrima i oblici nastave prilagođeni su što boljem usvajanju potrebnih znanja i vještina. Zato je manja satnica predavanja, a veća za seminare i vježbe. Na višim godinama studija studenti sudjeluju u svim oblicima rada na kliničkim odjelima, u ordinacijama liječnika obiteljske medicine te terenske prakse.
U općeobrazovnim predmetima student se upoznaje s fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a u temeljnim medicinskim predmetima s građom i funkcijom čovjekova tijela promatrajući pojave na mrtvom tijelu. U pretkliničkim predmetima student uči o uzročnicima i mehanizmima bolesti, upoznaje se s vrstama i načinom djelovanja lijekova, te načinom pregleda bolesnika i komunikaciji s bolesnikom. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihovog prepoznavanja (dijagnoze), sprečavanja i liječenja, te o rehabilitaciji mogućih oštećenja. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje. Tijekom studija student također uči o osnovama znanstvenog istraživanja, medicinsku terminologiju te kako pristupati medicinskoj literaturi.
Studij završava diplomskim ispitom, koji se sastoji od diplomskog rada i pismenog ispita. U diplomskom radu od studenta se očekuje da samostalno obradi i opiše zadanu temu. Na završnom pismenom ispitu se provjerava njegova sposobnost prepoznavanja bolesti prema danim simptomima i znanje pravilnog usmjeravanja bolesnika na liječenje i rehabilitaciju.

Predmeti I godine studija su: Anatomija, Fizika i biofizika, Medicinska biologija, Medicinska kemija i biokemija I, Prva pomoć, Socijalna medicina, Uvod u medicinu i povijest medicine, Medicinski engleski, Izborni predmeti, Temelji liječničkog umijeća, Stručna praksa, Tjelesna i zdravstvena kultura
Predmeti II godine studija su: Histologija i embriologija, Temelji neuroznanosti, Fiziologija, Imunologija, Medicinska kemija i biokemija II, Uvod u znanstveni rad, Medicinska sociologija, Medicinski engleski, Izborni predmeti, Temelji liječničkog umijeća, Stručna praksa,Tjelesna i zdravstvena kultura
Predmeti III godine studija su: Medicinska mikrobiologija i parazitologija, Farmakologija, Patologija, Patofiziologija, Opća i klinička propedeutika, Medicinski engleski, Psihološka medicina, Temelji liječničkog umijeća, Stručna praksa, Izborni predmeti
Predmeti IV godine studija su: Interna medicina, Infektologija, Klinička mikrobiologija, Neurologija, Neurokirurgija, Psihijatrija, Dermatovenerologija, Klinička onkologija, Fizika medicinske dijagnostike, Radiologija, Nuklearna medicina, Medicinski engleski, Klinička biokemija, Temelji liječničkog umijeća, Stručna praksa, Izborni predmeti
Predmeti V godine studija su: Pedijatrija, Kirurgija, Kirurgija dječje dobi, Medicinska statistika, Medicinska informatika, Uvod u znanstveni rad, Ortopedija, Urologija, Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom, Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata, Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Medicinski engleski, Izborni predmeti, Temelji liječničkog umijeća, Ginekologija i opstetricija, Stručna praksa
Predmeti VI godine studija su: Obiteljska medicina, Temelji liječničkog umijeća, Hitna medicina, Oftalmologija, Epidemiologija, Zdravstvena ekologija i medicina rada, Školska medicina, Zdravlje u zajednici, Palijativna medicina, Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika, Medicinska genetika, Medicinska etika, Sudska medicina, Kliničko prosuđivanje, Racionalno liječenje i racionalna primjena lijekova, Medicinski engleski, Dežurstvo u hitnom prijemu, Izborni predmeti, Diplomski rad.

Smještaj i oprema Fakulteta
Dekanat Medicinskog fakulteta u Zagrebu smješten je na Šalati 3. Na toj lokaciji su i zavodi općeobrazovnih i temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta obavlja se u klinikama Kliničkog bolničkog centra (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima Kliničkog bolničkog centra “Sestre milosrdnice”, klinikama i zavodima kliničkih bolnica “Merkur” i “Dubrava” te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice “Sveti Duh”, Psihijatrijske bolnice “Vrapče” i dr. Nastava općemedicinskih i javnozdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (Rockefellerova ul. 4) i u ambulantama obiteljske medicine.
Sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u zgradi Dekanata i u zgradi Škole narodnog zdravlja “A. Štampar”. Studentima su za rad i učenje dostupne kompjuterske učionice. U prizemlju zgrade Dekanata je prikladan studentski restoran.

Nakon diplome
Nakon stjecanja kvalifikacije, doktor medicine može nastaviti specijalizaciju (npr. obiteljske medicine, interne medicine, kirurgije, patologije) ili se može zaposliti u zdravstvenim ustanovama ili trgovačkim društvima te raditi sve stručne poslove za koje je propisan završen diplomski studij.
Neki tek završeni liječnici odluče se za profesionalni znanstveni rad iz područja biomedicine na Fakultetu ili u drugim znanstvenim ustanovama (npr. Institut „Ruđer Bošković“, Institut za medicinska istraživanja). Na Medicinskom fakultetu se izvode različiti doktorski i specijalistički poslijediplomski studiji. Program doktorskog studija traje tri godine i omogućuje stjecanje stupnja doktora medicinskih znanosti. Na Fakultetu se također izvodi veliki broj tečajeva trajne edukacije.

Pristupnici
Pravo prijave za upis na Medicinski fakultet imaju svi učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu u kojoj su barem dvije godine učili biologiju, kemiju, fiziku i latinski jezik. Pritom će Fakultet pristupniku koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik, dozvoliti upis na studij, pod uvjetom da do kraja prve godine studija položi odgovarajuće gradivo iz latinskog jezika.
Pristupnici iz EU koji nisu državljani Republike Hrvatske, a zadovoljavaju uvjete prijave, moraju se javiti u Središnji prijavni ured, te položiti hrvatski jezik na B2 razini prije polaganja ispita provjere znanja
Pravo upisa na studij imaju učenici (pristupnici) koji su na rang listama postigli mjesto unutar odobrene kvote za upis na Medicinski fakultet u akademskoj godini 2020./21. Rang listu pristupnika koji su stekli uvjete za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu stvara Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje (SPU) na temelju uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja, rezultata postignutih na obaveznim ispitima državne mature na A razini te na ispitu provjere znanja iz dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije. Pravo izlaska na ispit, kojeg provodi Medicinski fakultet, imaju samo oni pristupnici koji su predali potvrdu nadležnog liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine i vlastoručno potpisanu izjavu o psihofizičkim sposobnostima u terminu određenom uvjetima natječaja..
Sve informacije vezane za ispit provjere znanja i uvjete natječaja za upis na studij medicine možete pročitati na web stranici Medicinskog fakulteta (www.mef.unizg.hr).

Rang liste i upisi
Broj studenata medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu ograničen je kapacitetom studija i brojem upisnih mjesta koje odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilište u Zagrebu. Uvjeti su predočeni u brošuri koju možete naći na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Pristupnicima koji su srednju školu završili školske godine 2010./11. i ranije preporučamo da se obrate NCVVO radi dodatnih uputa. Pristupnicima koji su srednju školu završili u inozemstvu također se preporuča da se za sve informacije obrate nadležnim službama u SPU i NCVVO.