Biomedicina i zdravstvo

1. godina

Uvjeti upisa za studente koji upisuju I. godinu

Prima se najmanje 25 do najviše 50 polaznika.

Završen medicinski fakultet ili drugi fakultet iz biomedicinskog i srodnih područja. Pojedinačne predmete mogu upisati i studenti drugih poslijediplomskih studija, a uvjete upisa određuje voditelj predmeta. U pravilu, kliničke predmete internističke skupine mogu upisati samo studenti koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz područja biomedicine i zdravstva, a kliničke predmete kirurške skupine u pravilu mogu upisati samo studenti koji su završili medicinski ili stomatološki fakultet.

Uspjeh u dodiplomskoj nastavi: prosjek ocjena najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00).

Poznavanje engleskog jezika do razine koje omogućava komunikaciju i praćenje stručne literature; osnovna znanja o primjeni računala (Windows, web, e-mail).

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Svi pristupnici moraju priložiti prijedlog područja istraživanja i preporuku potencijalnog mentora na propisanim obrascima.

Sa svim pristupnicima vodit će se strukturirani razgovor o njihovom motivima za studij, zanimanju za znanstveno istraživanje, planiranom području istraživanja i vezi struke i mogućnosti znanstvenog rada. Raspored održavanja razgovora nalazit će se na web stranici studija, pod obavijestima i pristupnici neće posebno biti obavještavani o mjestu i vremenu održavanja.

Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Vijeća pristupnici će pismeno biti obaviješteni nakon sjednice. Primljeni studenti su dužni upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na internetskoj stranici studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Upitnik za strukturirani razgovor za doktorski studij

2. godina

Uvjeti za upis II. godine studija

 • prijavljen prijedlog doktorskog rada
 • odslušana nastava 1. godine studija (pribavljeni svi potpisi)
 • predan godišnji doktorandov izvještaj o napretku
 • predan godišnji mentorov izvještaj o napretku
 • predana potvrda o radu na istraživanjima u sklopu doktorata

3. godina

Uvjeti za upis III. godine studija

 • prihvaćen prijedlog doktorskog rada
 • odslušana nastava II. godine studija (pribavljeni svi potpisi)
 • predan godišnji doktorandov izvještaj o napretku
 • predan godišnji mentorov izvještaj o napretku
 • predana potvrda o radu na istraživanjima u sklopu doktorata

Ostali uvjeti

Pristupnici koji su u sustavu znanstvenih novaka moraju priložiti presliku ugovora o radu.

Kao dokaz znanstvene aktivnosti potrebno je priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te pripadajuće potvrde o recenziranosti časopisa, zbornika i kongresa.

Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Kriterij bodovanja pri prijavi

Kriteriji za određivanje redoslijeda prvenstva:

a) Prosjek ocjena u dodiplomskoj nastavi – za svaku desetinku između 3,5 i 4,0 dodjeljuje se po 2 boda; za svaku desetinku iznad 4,0 po 3 boda; (priložiti prosjek ocjena)

b) Diplomski rad – za obranjen istraživački diplomski rad 1 bod

c) Znanje engleskog jezika – B1-B2 razina 5 bodova (fakultetska razina), C1-C2 razina 20 bodova (potvrda škole stranih jezika)

d) Stručna i znanstvena aktivnost:

 • Članci indeksirani u CC – za svaki rad kao prvi autor 40 bodova, za koautorstvo po 30 bodova (priložiti: preslike radova i potvrdu knjižnice s popisom radova i indeksiranosti časopisa)
 • Članci indeksirani u drugim međunarodnim indeksima – za svaki rad kao prvi autor upisati po 20 bodova, za koautorstvo po 15 bodova (priložiti: preslike radova i potvrdu knjižnice s popisom radova i indeksiranosti časopisa)
 • Aktivno sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima – usmeno izlaganje ili poster s objavljenim sažetkom:  prvi autor 2 boda, kao koautor 1 bod; ne boduje se broj sažetaka, već broj skupova (priložiti: popis sažetaka, preslike sažetaka i naslovne stranice zbornika sažetaka odnosno programi skupova iz kojih je vidljivo da se radi o skupu koji je organiziran od svjetske(eng. International) ili europske udruge (organizacije) ili od najmanje tri zemlje)
 • Aktivno sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima – usmeno izlaganje ili poster s objavljenim sažetkom: prvi autor 1 bod, kao koautor 0,5 boda; ne boduje se broj sažetaka, već broj skupova (priložiti: popis radova, preslike sažetaka i naslovne stranice zbornika)
 • Aktivno sudjelovanje na projektu – HrZZ i Horizont2020 projekti 50 bodova, ostali recenzirani projekti 5 bodova (priložiti: za HrZZ potvrda HrZZ da je osoba suradnik na projektu, ostali potpisana potvrda ustanove da je nositeljica projekta, navesti tko je voditelj projekta i da je kandidat suradnik na projektu, a da nije asistent)
 • Dekanova nagrada za izvorni znanstveni rad – 10 bodova (priložiti kopiju nagrade)
 • Rektorova nagrada za izvorni znanstveni rad – 20 bodova (priložiti kopiju nagrade)
 • Asistent zaposlen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili novak na projektu HrZZ – 100 bodova (priložiti: kopija ugovora o radu i kopija ugovora o projektu)

Studij na engleskom jeziku

Uvjeti upisa u prvu godinu doktorskog studija na engleskom jeziku

Prima se najmanje 5, a najviše do 10 polaznika.

Pravo prijave za upis imaju:
– kandidati koji su strani državljani
– kandidati koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva ili srodnog područja
– kandidati koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)
– kandidati koji su proveli akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno priznavanje razdoblja studija na Sveučilištu u Zagrebu

Pri upisu polaznici moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj (detaljnije upute na jasmina.stimac@mef.hr).

Svi pristupnici moraju priložiti prijedlog područja istraživanja i preporuku potencijalnog mentora na propisanim obrascima.

 

Sa svim pristupnicima vodit će se strukturirani razgovor o njihovom motivima za studij, zanimanju za znanstveno istraživanje, planiranom području istraživanja i vezi struke i mogućnosti znanstvenog rada.

Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Vijeća pristupnici će pismeno biti obaviješteni nakon sjednice. Primljeni studenti su dužni upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na internetskoj stranici studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2020./2021.

 1. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2020. godine. Prima se najmanje 25 do najviše 50 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:
 • koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine ili drugi sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijima iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti,
 • i koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00).
 1. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2020. godine. Prima se do 4 studenta. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:
 • koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine ili drugi sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijima iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti,
 • i koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00),
 • koji će raditi na znanstvenoistraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta.

 

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

 

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog fakulteta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora i komentora (obrazac u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (obrazac u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja)
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Upravna pristojba u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obvezno navesti OIB ustanove)
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika (izdana od strane škole za strane jezike, medicinskog ili drugog fakulteta
 13. Potvrda o promjeni imena/prezimena ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

 

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Razgovori s kandidatima iz točke 1 ovog natječaja bit će održani na daljinu od 14.-18. rujna 2020.  Razgovori s kandidatima iz točke 2 ovog natječaja bit će održani na daljinu od 12.-13. listopada 2020. Kandidati će naknadno biti obaviješteni o vremenu i tehničkim pojedinostima.
 3. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

 

VISINA ŠKOLARINE: – 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI za točku 1 je 5. rujna 2020. godine, a za točku 2 7. listopada 2020. godine.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije

“Natječaj – doktorski studij Biomedicina i zdravstvo”
Šalata 3b
10000 Zagreb

 

ODABIR kandidata će se obaviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na http://www.mef.unizg.hr/upisi/poslijediplomski/doktorski/biomedicina-i-zdravstvo/

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“ i „Europass životopis“

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: anita.putric@mef.hr ili ingeborg.remich@mef.hr.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Propisani obrasci za prijavu:

[FBF] Winter School of Research Commercialisation

Objavljeno 14.10.2019.

[UPISI] Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 2019./2020.

Objavljeno 03.09.2019.

[UPISI] Rezultati natječaja – doktorski studij “Biomedicina i...

Objavljeno 17.07.2019.

[UPIS NA DOKTORSKI] Raspored razgovora s kandidatima

Objavljeno 26.06.2019.

[24. 5. PETAK] Dan doktorata 2019

Objavljeno 16.05.2019.

[UPISI] Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 2018./2019.

Objavljeno 14.09.2018.

[UPISI] Rezultati natječaja za upis na doktorski studij “Biomedicina i...

Objavljeno 25.07.2018.

[ISPIT] STRUKTURA 2 – ispit i nastavni materijali

Objavljeno 23.02.2018.

ISPIT: Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1

Objavljeno 17.11.2017.

[UPISI] DOKTORSKI STUDIJ Biomedicina i zdravstvo ak. god. 2017./2018.

Objavljeno 21.09.2017.