Neuroznanost

Uvjeti za upis

Kandidati koji imaju diplomu nakon 3+2, odnosno 6+0 (za biomedicinske studije), prema Bolonjskoj deklaraciji, u jednom od sljedećih područja; medicina, stomatologija, veterina, framacija, biologija, biofizika, psihologija i rehabilitacija-edukacija.

Za studente koji su završili studij prije 2005. godine, uvjeti su završeni fakulteti iz navedenih područja.

Prosjek ocjena, najmanje 3,51 na ljestvici 1-5 (ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00).

Prijelaz iz drugog doktorskog studija: 50% potrebnih ECTS bodova u prvoj godini sa srodnih doktorskih programa iz gore navedenih područja.

Studenti doktorskih studija koji nemaju smjer Neuroznanost polažu blok ispit čiji sadržaj određuje Stručno vijeće.

Kriteriji i postupci

Kriteriji za upis su, osim prosjeka ocjena, osnovne komunikacijske vještine u engleskom jeziku, osnovna kompjuterska pismenost, dosadašnje sudjelovanje u znanstvenom radu i preporuka dva profesora. Prije upisa potrebno je postići dogovor s mentorom za određeni projekt istraživanja.

Izrada doktorata je moguća samo u jednom od raspoloživih laboratorija i s predviđenim mentorima koje kandidat unaprijed ima na uvidu, što omogućuje dogovor.

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ „NEUROZNANOST“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2019./2020.
do najviše 3 studenta

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s nastavom u akademskoj godini 2019/2020. Primaju se najviše 3 studenata.

PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika, kineziologija). koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika
 • koji će raditi na znanstvenoistraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta. 

 

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

Obrasci za prijavu i bodovanje (ISPUNJAVAJU SE ONLINE):  https://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog fakulteta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora i komentora (obrazac u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (obrazac u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja)
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obavezno navesti OIB ustanove)
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika  (izdana od strane škole za strane jezike, medicinskog ili drugog fakulteta
 13. Potvrda o promjeni imena/prezimena ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija http://www.hiim.unizg.hr u nastavku ovog natječaja
 3. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

Razgovori s kandidatima bit će održani početkom prosinca 2019. u uredovno vrijeme. Kandidati će biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora putem e-maila.

VISINA ŠKOLARINE: – 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 02. prosinca 2019.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Hrvatski institut za istraživanje mozga

“Natječaj – doktorski studij Neuroznanost”

Šalata 12, 10 000 Zagreb

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na web stranici http://mef.unizg.hr/upisi/poslijediplomski/doktorski/neuroznanost/

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji je dio natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće o čijoj će odluci kandidati biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Propisani obrasci za kriterije bodovanja, te sve dodatne informacije o raspoloživim laboratorijima i njihovim voditeljima također se mogu dobiti:

 

Informacije na e-mail: zorsag@hiim.hr ili zeljka.pavlovic@mef.hr

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

PRIJAVA: Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisane obrasce za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Popis obrazaca:

Natječaj NEUROZNANOST

Prijedlog područja istraživanja 2019-2020

Popis potencijalnih mentora PDS Neuroznanost 2019-20

Preporuka potencijalnog mentora 2019-20

Izjava o načinu studiranja 2019-2020

Preporuka PhD 2019-2020

Popis laboratorija i voditelja laboratorija 2019-2020

Europske jezične razine tablica za samoprocjenu

EUROPASS CV HRV

Europass upute

 

 

[24. 5. PETAK] Dan doktorata 2019

Objavljeno 16.05.2019.

[DOKTORSKI STUDIJ] Natječaj za upis u sveučilišni poslijediplomski doktorski...

Objavljeno 17.05.2017.