Neuroznanost

Uvjeti za upis

Kandidati koji imaju diplomu nakon 3+2, odnosno 6+0 (za biomedicinske studije), prema Bolonjskoj deklaraciji, u jednom od sljedećih područja; medicina, stomatologija, veterina, framacija, biologija, biofizika, psihologija i rehabilitacija-edukacija.

Za studente koji su završili studij prije 2005. godine, uvjeti su završeni fakulteti iz navedenih područja.

Prosjek ocjena, najmanje 3,51 na ljestvici 1-5 (ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00).

Prijelaz iz drugog doktorskog studija: 50% potrebnih ECTS bodova u prvoj godini sa srodnih doktorskih programa iz gore navedenih područja.

Studenti doktorskih studija koji nemaju smjer Neuroznanost polažu blok ispit čiji sadržaj određuje Stručno vijeće.

Kriteriji i postupci

Kriteriji za upis su, osim prosjeka ocjena, osnovne komunikacijske vještine u engleskom jeziku, osnovna kompjuterska pismenost, dosadašnje sudjelovanje u znanstvenom radu i preporuka dva profesora. Prije upisa potrebno je postići dogovor s mentorom za određeni projekt istraživanja.

Izrada doktorata je moguća samo u jednom od raspoloživih laboratorija i s predviđenim mentorima koje kandidat unaprijed ima na uvidu, što omogućuje dogovor.

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ IZ

NEUROZNANOSTI

ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2019./2020.

Za najmanje 3, a najviše 12 studenata

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija iz Neuroznanosti s početkom nastave u studenom 2019. godine.

PRAVO PRIJAVE imaju pristupnici:

  • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika, kineziologija). koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
  • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt  u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
  • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/)

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

 Dokumenti potrebni za prijavu:

Obrasci za prijavu i bodovanje (ISPUNJAVAJU SE ONLINE):  https://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog fakulteta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora i komentora (obrazac u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (obrazac u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja)
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obavezno navesti OIB ustanove)
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika  (izdana od strane škole za strane jezike, medicinskog ili drugog fakulteta
 13. Potvrda o promjeni imena/prezimena ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

 

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija http://www.hiim.unizg.hr u nastavku ovog natječaja
 3. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

Razgovori s kandidatima bit će održani početkom srpnja 2019. u uredovno vrijeme. Kandidati će biti obavIješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora putem e-maila.

VISINA ŠKOLARINE: – 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 14. lipnja 2019.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Hrvatski institut za istraživanje mozga

“Natječaj – doktorski studij Neuroznanost”

Šalata 12, 10 000 Zagreb

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na web stranici www.hiim.unizg.hr

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji je dio natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće o čijoj će odluci kandidati biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Propisani obrasci za kriterije bodovanja, te sve dodatne informacije o raspoloživim laboratorijima i njihovim voditeljima također se mogu dobiti:

 • Na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Tajništvo doktorskog studija Neuroznanost, Zagreb, Šalata 12, tel. 01/4596-903
 • na internetskoj stranici http://www.hiim.unizg.hr, gdje se mogu preuzeti svi propisani obrasci iz dolje navedenog popisa

Informacije na e-mail: zorsag@hiim.hr ili zeljka.pavlovic@mef.hr

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

PRIJAVA: Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisane obrasce za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Popis propisanih obrazaca:

PreporukaPhD 2019-20

Popis potencijalnih mentora PDS Neuroznanost 2019-20

Preporuka potencijalnog mentora 2019-20

Prijedlog područja istraživanja 2019-20

Izjava o načinu studiranja 2019-2020

Popis laboratorija i voditelja laboratorija 2019-2020

Europske jezične razine tablica za samoprocjenu

EUROPASS životopis – http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae

 

 

[24. 5. PETAK] Dan doktorata 2019

Objavljeno 16.05.2019.

[DOKTORSKI STUDIJ] Natječaj za upis u sveučilišni poslijediplomski doktorski...

Objavljeno 17.05.2017.