Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Neuroznanost

Uvjeti za upis

Kandidati koji imaju diplomu nakon 3+2, odnosno 6+0 (za biomedicinske studije), prema Bolonjskoj deklaraciji, u jednom od sljedećih područja; medicina, stomatologija, veterina, framacija, biologija, biofizika, psihologija i rehabilitacija-edukacija.

Za studente koji su završili studij prije 2005. godine, uvjeti su završeni fakulteti iz navedenih područja.

Prosjek ocjena, najmanje 3,51 na ljestvici 1-5 (ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00).

Prijelaz iz drugog doktorskog studija: 50% potrebnih ECTS bodova u prvoj godini sa srodnih doktorskih programa iz gore navedenih područja.

Studenti doktorskih studija koji nemaju smjer Neuroznanost polažu blok ispit čiji sadržaj određuje Stručno vijeće.

Kriteriji i postupci

Kriteriji za upis su, osim prosjeka ocjena, osnovne komunikacijske vještine u engleskom jeziku, osnovna kompjuterska pismenost, dosadašnje sudjelovanje u znanstvenom radu i preporuka dva profesora. Prije upisa potrebno je postići dogovor s mentorom za određeni projekt istraživanja.

Izrada doktorata je moguća samo u jednom od raspoloživih laboratorija i s predviđenim mentorima koje kandidat unaprijed ima na uvidu, što omogućuje dogovor.

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ „NEUROZNANOST“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2022./2023.

 1. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenome 2021. godine. Primaju se najmanje 3 do najviše 12 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju pristupnici:
 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja ((biologija, biokemija, biofizika, fizika, psihologija, rehabilitacija, logopedija, kineziologija) koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji će raditi na znanstveno-istraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta.
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskihkvalifikacija/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija),
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog visokog učilišta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija),
 3. Obrazac za prijavu (u nastavku natječaja),
 4. Obrazac za bodovanje (u nastavku natječaja),
 5. Prijedlog područja istraživanja (u nastavku natječaja),
 6. Preporuka potencijalnog mentora/komentora (obrazac u nastavku natječaja),
 7. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja),
 8. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom,
 9. Preslika osobne iskaznice ili putovnice,
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obvezno navesti OIB ustanove),
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik),
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika (potrebna za razinu C1-C2; za razinu B1-B2 priznaje se položeni predmet Engleski jezik iz prijepisa ocjena),
 13. Dokument koji potvrđuje promjenu imena/prezimena kandidata ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Razgovori s kandidatima bit će održani početkom srpnja 2022. Kandidati će naknadno biti obaviješteni e-mailom o vremenu, načinu (uživo/online) i tehničkim pojedinostima.
 3. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija i u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Potrebno je priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, potvrde Središnje medicinske knjižnice o indeksiranosti znanstvenih radova, a za sažetke potvrda o recenziranosti kongresnog zbornika.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji će raditi na znanstvenoistraživačkim projektima u suradničkom zvanju asistenta potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: – 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE: 10. lipnja 2022.g.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Hrvatski institut za istraživanje mozga

“Natječaj – doktorski studij Neuroznanost”
Šalata 12
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se obaviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na https://mef.unizg.hr/studiji/poslijediplomski/obavijesti/neuroznanosti/

Ostali propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“, „Popis laboratorija“, „Europske jezične razine“ i „Europass životopis“.

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: zorsag@hiim.hr ili zeljka.pavlovic@mef.hr

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu:

Propisani obrasci za prijavu: Prva tri obrasca ispunjavaju se ONLINE na https://phd.mef.hr/studij/prijava.

IME, PREZIME I ADRESA - PISATI S DIJAKRITIČKIM OZNAKAMA!

Kad obrasce ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

Obrazac s matičnim podacima - OBRAZAC 1(online)
Obrazac za bodovanje - OBRAZAC 2(online)
Prijedlog područja istraživanja - OBRAZAC 3 (online)

Popis obrazaca:

Preporuka PhD 2022-23 (od dva sveučilišna profesora)
Preporuka Potencijalnog Mentora 2022 2023
Izjava o načinu studiranja 2022-2023
Popis Potencijalnih Mentora PDS Neuroznanost 2022
Europske jezične razine tablica za samoprocjenu
EUROPASS CV Upute HRV
EUROPASS CV HRV